Προγράμματα Π.Α.Α. για Νέους Αγρότες, Υπομετρο 3.1. για 3000 ευρώ Ετήσια Επιδότηση.

Υπομετρο 3.1. για νέους αγρότες

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο 3.1

Έως 3.000 ευρώ η ετήσια ανώτατη ενίσχυση για συστήματα ποιότητας.

Γενική περιγραφή του υπομέτρου

Aναμένεται η έκδοση της πρόσκλησης προκειμένου τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και συλλογικοί φορείς να καλύψουν δαπάνες για ΝΕΕΣ συμμετοχές  σε συστήματα ποιότητας.

Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πλαίσιο του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020.

Α. Σκοπός του μέτρου

Το υπομέτρο αποσκοπεί :

 • Στην αύξηση της αξίας του γεωργικού προϊόντος
 • Στην δημιουργία συνθηκών για αύξηση της ποιότητας του γεωργικού προϊόντος
 • Στην αύξηση της αξιοπιστίας των παραγωγών

μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από των καταναλωτή προτύπων.

Β. Περιοχές Παρέμβασης 

Το υπομέτρο εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Γ. Επιλέξιμα Συστήματα ποιότητας

Με βάση την απόφαση  προβλέπεται ενίσχυση για ΝΕΕΣ συμμετοχές στα εξής συστήματα ποιότητας:

 • Βιολογική Παραγωγή (Φυτική ,Ζωική ,Μεταποίηση),
 • Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα (Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ),
 • Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (προϊόντα Ε.Π.Ε.).

Δ. Νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Για τα παραπάνω συστήματα ποιότητας «νέες συμμετοχές» θεωρούνται αυτές που ξεκίνησαν κατά τα πέντε(5)  προηγούμενα έτη πριν την αίτηση στήριξης.

Η ημερομηνία που ξεκίνησε η συμμετοχή ενός παραγωγού σε ένα σύστημα ποιότητας (αρχική συμμετοχή) καθορίζεται ως ακολούθως:

Αρχική συμμετοχήΈλεγχος Αρχικής Συμμετοχής
Βιολογική ΠαραγωγήΗ ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του παραγωγού με τον Φορέα ΠιστοποίησηςΕγγεγραμμένος στο Μητρώο Βιοκαλλιεργητών
Οίνοι Π.Ο.Π / Π.Γ.ΕΗμερομηνία έκδοσης του πρώτου Πιστοποιητικού Οίνου  ή εγγραφή στο μητρώο Εγκεκριμένων ΕπιχειρήσεωνΕγγραφή στο μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που τηρούνται από τις οικείες Δ.Α.Ο.Κ.
Προϊόντα Ε.Π.ΕΗ ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ελέγχου για την χορήγηση πιστοποίησης μεταξύ του παραγωγού και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ή η αίτηση αν δεν υπάρχει η σύμβαση)Ελέγχονται τα μητρώα που τηρεί ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Ελάχιστη διάρκεια παραμονής στο υπομέτρο είναι ένα (1) έτος.
 • Μέγιστη διάρκεια στήριξης είναι τα πέντε (5) έτη
 • Στην περίπτωση αρχικής συμμετοχής του δικαιούχου πριν από την αίτηση για στήριξη, η μέγιστη πενταετής διάρκεια μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που έχουν παρέλθει μεταξύ της αρχικής

συμμετοχής στο σύστημα ποιότητας και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για την στήριξη

 • Το πρώτο έτος υλοποίησης ξεκινά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης και λήγει την ημερομηνία συμπλήρωσης ενός ημερολογιακού έτους από αυτήν.

ΣΤ. Επιλεξιμότητα υποψηφίων – Δικαιούχοι

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι δύναται να είναι ενεργοί γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών), οι οποίοι υποβάλλουν ετησίως Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Μη Επιλέξιμοι δικαιούχοι:

 • Όσοι έχουν ενταχτεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης καθώς και οι σύζυγοι αυτών.
 • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης από τον αγροτικό τομέα για δέκα έτη, εφόσον δεν έχει παρέλθει το διάστημα αποκλεισμού τους κατά το διάστημα υποβολής της αίτησης στήριξης.
 • Όσοι έχουν ενταχθεί στο υπόμετρο 11.2 του Π.Α.Α 2014-2020
 • Γεωργοί που ενισχυθήκαν από το μέτρο 132 για το ίδιο είδος πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής του Π.Α.Α 2007-2013
 • Γεωργοί για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη πράξης τους στο Μέτρο 123 του Π.Α.Α 2007-2013 και η σχετική επιστροφή του ποσού εκκρεμεί.

Z.  Υψος ενισχυσης & Επιλέξιμες Δαπάνες

Ύψος ΕνίσχυσηςΕπιλέξιμες Δαπάνες
Βιολογική Παραγωγή1000€/εκμετάλλευση/έτος/είδος πιστοποίησης    

                         και

Έως 2020€/εκμετάλλευση/έτος  για όλα τα είδη πιστοποίησης 

Δαπάνες –Υπηρεσίες Πιστοποίησης
Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ1300€/εκμετάλλευση/έτοςΑ) Το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλεται ετησίως για την πραγματοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Β) Το κόστος  για την προμήθεια ταινιών ελέγχου για τα προϊόντα ΠΟΠ, έως 1000€/έτος.

Προιόντα Ε.Π.Ε3000€/εκμετάλλευση/έτοςΤο κόστος πιστοποίησης βάσει του επίσημου τιμοκαταλόγου του φορέα ελέχγου και πιστοποίησης ,ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η. Δεσμεύσεις Δικαιούχων

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, που οφείλουν να τηρούν οι δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι τα ακόλουθα: 

α) Nα έχουν εν ισχύ σύμβαση πιστοποίησης με αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για το ενταγμένο σύστημα ποιότητας/είδος πιστοποίησης και, ειδικά για τους Οίνους Π.Ο.Π/Π.Γ.Ε, να παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων. Οποιαδήποτε διακοπή της συμμετοχής στο σύστημα ποιότητας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, να αποκαθίσταται εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερο του τριμήνου. 

β) Οι γεωργοί να διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού για κάθε έτος συμμετοχής στο υπομέτρο και να υποβάλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Στην περίπτωση των προϊόντων Ε.Π.Ε., εφόσον δικαιούχος είναι ομάδα γεωργών, τα μέλη του φορέα οφείλουν να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού και να υποβάλουν ΕΑΕ για κάθε έτος υλοποίησης που συμμετέχουν ως ωφελούμενα μέλη του δικαιούχου. 

γ) Οι ομάδες γεωργών να διατηρούν τους όρους αναγνώρισής τους ή/και την εγγραφή τους στο αντίστοιχο Μητρώο.

 δ) Να τηρείται φάκελος δικαιούχου σε έντυπη μορφή με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ.

 ε) Να εφαρμόζουν το ενταγμένο σύστημα ποιότητας και να τηρούν τις δεσμεύσεις του εν λόγω συστήματος σε κάθε έτος υλοποίησης. 

ζ) Να διατηρούν τις ιδιότητες και τις δραστηριότητες για τις οποίες βαθμολογήθηκαν κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης στήριξης.

Η Ένωση Ιεράπετρας αναλαμβάνει και για το παραπάνω πρόγραμμα:

 • Την ορθή καταχώριση και υποβολή της αίτησης στήριξης 
 • Την πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου 
 • Τη διαδικασία ένστασης κατά των αποτελεσμάτων, όπου χρειάζεται. 
 • Την αίτηση πληρωμής, για την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκύκλιο ορίζει τις ημερομηνίες έναρξης υποβολής για κάθε έτος ξεχωριστά. 
 • Την πληρότητα του φακέλου και κάθε πρόσθετη τεχνική υποστήριξη, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή του παραγωγού στο πρόγραμμα, η πληρωμή του και η καλή υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων.

 Στην Ένωση Ιεράπετρας γι αυτό εργαζόμαστε! Για να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, για να αναδείξουμε τις πραγματικές μας δυνάμεις, για να αξιοποιήσουμε  τα εργαλεία της δουλειάς μας και μην κοιτάμε τις επενδύσεις με παρωπίδες, αλλά να βρίσκουμε μέσα από τις καινοτόμες ιδέες μας, εκείνο που μπορεί να βοηθήσει εμάς και τη χώρα μας .

Η προετοιμασία για τη σύνταξη των φακέλων έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε, με το που ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων, οι παραγωγοί μας να είναι καθ’ όλα έτοιμοι. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών  του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Ιεράπετρας, στους Παπαλάκκους. 

Φερετζάκης Μιχαήλ
Γεωπόνος ΕΑΣ Ιεράπετρας
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2842.0.22248 – 6972037194